Pravidla a podmínky

pro registraci a členství v E-shop klubu prostřednictvím internetové adresy www.eshopklub.cz společností OnCon s.r.o., se sídlem Pražák 129, 389 01 Vodňany, IČ: 04142608, DIČ: CZ04142608 a E-shopové vzdělávání s.r.o., se sídlem Pražák 129, 389 01 Vodňany, IČ: 06188001 (dále také jako "Obchodní podmínky").

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POJMY

1.1 E-shop klub nebo také jen Klub - uzavřený klub, který nabízí svým Členům možnosti a výhody, které jsou dále popsány v těchto Obchodních podmínkách.

1.2 Společnost, Provozovatel nebo také Společnosti či Provozovatelé - OnCon s.r.o., se sídlem Pražák 129, 389 01 Vodňany, IČ: 04142608, DIČ: CZ04142608, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24968, zastoupená Ing. Janem Kaliankem, a E-shopové vzdělávání s.r.o., se sídlem Pražák 129, 389 01 Vodňany, IČ: 06188001, zapsána v obchodním rejstříku vedenám u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26380, zastoupená Ing. Janem Kaliankem.

1.3 Registrace - Žádost o přijetí do E-shop klubu, kterou odesílá žadatel o členství společně se svými obchodními a kontaktními informacemi ke schválení Provozovateli E-shop klubu. 

1.4 Žadatel - Právnická osoba nebo fyzická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti, která odešle Registraci k akceptaci Provozovateli.

1.5 Obchodní podmínky - "Obchodní podmínky pro registraci a členství v E-shop klubu", příloha a nedílná součást Smlouvy.

1.6 Členství - Vzniká uzavřením (akceptací) Smlouvy mezi Žadatelem o členství a Provozovatelem a může být podmíněno dalšími činnostmi či úkony dle těchto obchodních podmínek.

1.7 Člen - Právnická osoba nebo fyzická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti, se kterou byla uzavřena Provozovatelem Smlouva o členství.

1.8 NOZ - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.9 Nečlen - Je taková fyzická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba, která se chce účastnit některé z činností či akcí pořádaných Klubem, ale není Členem.

1.10 Smlouva nebo také Smlouva o členství - Smlouva o užívání a Členství v E-shop klubu uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Členem.

1.11 Web, Webové stránky či Stránky klubu - Internetová adresa https://www.eshopklub.cz a její obsah.

1.12 Uživatelský účet, Členský účet nebo Členská sekce - Uzavřená část Webu, která je určena pouze pro Členy a která je chráněna uživatelským jménem a heslem.

1.13 Kontaktní osoba - Uživatelský účet, který je vázán na konkrétní e-mailovou adresu a osobu, jež má přístup do členské sekce.

1.14 Kontaktní e-mail - E-mailová adresa, která je spojena s Kontaktní osobou, a je používána pro nekomerční komunikaci se zástupcem Člena. 

1.15 Hlavní kontaktní osoba - Kontaktní osoba, která je v Členské sekci či při Registraci zvolana Členem jako hlavní pro případnou komunikaci. Takové označení může mít pouze jedna Kontaktní osoba.

1.16 Hlavní kontaktní e-mail - E-mailová adresa, která je spojena s Hlavní kontaktní osobou, a je používána pro nekomerční komunikaci se zástupcem Člena. Taková fyzická osoba je považována za zástupce Člena, která je oprávněna komunikovat za Člena směrem ke všem činnostem spojeným s Klubem.

1.17 Objednávka - Objednávka na prodloužení Členství, která je činěna v průběhu nebo do 14 dnů po vypršení Členství Členem.

1.18 Referenční odkaz - Je odkaz, kterým může Člen pozvat jiného uživatele sítě internet, aby se stal také Členem Klubu. Takový Referenční odkaz je unikátní pro každého Člena a je uveden vždy v Členské sekci v záložce "Doporučení".

1.19 Doporučený uživatel - Je takový uživatel sítě internet, který se prokliknul na Web Klubu prostřednictvím Referenčního odkazu Člena, popř. se dostal jiným způsobem na URL adresu Referenčního odkazu.

1.20 Akce klubu - Akce (např. školení, konference, setkání apod.) pořádané Provozovateli pro Členy, popř. i Nečleny.

1.21 Účastník - Fyzická osoba, které se chce zúčastnít nebo se účastní Akce klubu.

 

II. REGISTRACE

2.1 Společnosti činí prostřednictvím svých Webových stránek návrh na uzavření Smlouvy o členství v E-shop klubu. Ustanovení § 1732 NOZ se nepoužije.

2.2 Pro Registraci vyplní Žadatel on-line formulář s potřebnými údaji a odešle ho Společnosti k akceptaci.

2.3 Společnost Žadatelovu Registraci posoudí a následně ho do 7 dnů vyrozumí o přijetí či nepřijetí do Klubu.

2.4 V případě přijetí do Klubu, dle bodu 2.3 těchto Obchodních podmínek, se stává Žadatel Členem a je mu vystavena výzva k platbě pro úhradu Členství.

2.5 V případě nepřijetí do Klubu, dle bodu 2.3. techto Obchodních podmínek, je Registrace člena zamítnuta a stornována. Zároveň je o tomto stavu Žadatel informován.

2.6 Členstvní či přijetí do Klubu není nijak nárokovatelné a Provozovatel má právo odmítnout jakéhokoliv Žadatele a to i bez udání důvodu.

2.7 V případě přijetí Žadatele do Klubu, dle bodu 2.4 těchto Obchodních podmínek, může mít Člen omezené možnosti, práva či činnosti v Klubu (zejména pak čerpání výhod či registrace na Akce klubu, které jsou dále specifikovány v těchto Obchodních podmínkách) a to do doby, než uhradí výzvu k platbě za Členství. Stejně tak do doby úhrady může mít Člen omezený přístup do Členské sekce.

2.8. Po úhradě výzvy k platbě za Členství získává Člen plnohodnotné Členství a může čerpat všechny výhody členství, jež jsou uvedeny dále v těchto Obchodních podmínkách i na Webu.

2.9 V případě neuhrazení výzvy k platbě za Členství v datu splatnosti je Členovi omezen či pozastaven přístup do Členské sekce a jeho Členství může být pozastaveno či zcela zrušeno. V případě zrušení lze podat pouze novou Registraci.

2.10 V případě neakceptace návrhu Smlouvy Společností má Žadatel právo opakovat svou Registraci nejdříve po 30 dnech od takové neakceptace.

2.11 Registrace mohou být omezeny či jinak podmíněny - např. pozvánkou do Klubu jiným Členem apod.

 

III. ČLENSTVÍ - PODMÍNKY A VÝHODY

3.1 Po uhrazení výzvy k platbě za Členství se stává Žadatel plnohodnotným Členem a může tak čerpat všechny výhody Členství. Mezi ty patří:

   3.1.1 Akce, slevy a jiné výhody v sekci partnerských slev a výhod přímo na Webu a Členské sekci.

   3.1.2 Videa z proběhlých školení, workshopů, akcí apod., která jsou umístěna v Členské sekci.

   3.1.3 Právní stanoviska E-shop klubu k různým aktuálním událostem v oboru, jsou-li vydávána - a to ve formě dokumentů ke stažení v Členské sekci.

   3.1.4 Možnost účasti na exkurzích do e-commerce a jim tématicky přidružených firem a to v rámci možnosti registrace na Akce klubu, jež je popsána dále v těchto Obchodních podmínkách.

   3.1.5 Možnost účasti na školeních, workshopech, setkáních aj. akcích, které pořádá Klub pro své Členy i Nečleny, dle pravidel dále uvedených v těchto Obchodních podmínkách a to v rámci možnosti registrace na Akce klubu, jež je popsána dále v těchto Obchodních podmínkách.

   3.1.6 Možnost získání slev nebo vstupů zdarma na partnerské akce, dle podmínek konkrétní nabídky.

   3.1.7 Sleva 20 % na všechna videa na portálu E-shop tube.

   3.1.8 Možnost odběru pravidelných e-mailových novinek, které zahrnují shrnutí nejdůležitějšího, co se za uplynulý měsíc stalo, právní rozbory, upozornění a pozvánky na Akce klubu, na akce ostatních pořadatelů a další.

   3.1.9 Přístup do Členské sekce.

   3.1.10 A další výhody, které nemusí být výslovně v těchto Obchodních podmínkách uvedeny.

3.2 Výhody členství dle oddílu 3.1 mohou být pro Členy časově, početně či jinak omezeny a Členové s tímto vyslovují svůj výslovný souhlas. V případě omezení některé výhody na počet, určitý čas uplatnění apod. berou Členové na vědomí, že není po vyčerpání takové výhody (např. ostatními členy) nárokovatelná.

3.3 Výhody nabízené Klubem, které jsou uvedeny v oddílu 3.1 těchto Obchodních podmínek, se mohou v čase měnit. Členové s tímto dávají svůj výslovný souhlas.

3.4 Členství v Klubu je rozděleno na dva druhy a je zpoplatněno podle následujícího klíče:

   3.4.1 E-shopař - tzn. Člen, který má provoz e-shopu jako svoji hlavní podnikatelskou činnost nebo s jeho hlavní podnikatelskou činností souvisí, hradí roční členský poplatek ve výši 1 200 Kč bez DPH.

   3.4.2 Dodavatel - tzn. Člen, který nemá provoz e-shopu jako svoji hlavní podnikatelskou činnost, hradí roční členský poplatek ve výši 6 000 Kč bez DPH.

3.5 Výše členských poplatků může být v rámci různých akcí snížena a to například při pozvánce od jiného Člena (přes Referenční odkaz), při platbě členského poplatku na 2 nebo více let či v jiné speciální akci.

3.6 Členové berou na vědomí, že výše ročního členského poplatku se může v budoucnu zvýšit nebo snížit. V případě snížení takového poplatku bude aktuální uhrazené nevyčerpané období Členství přepočteno a rozloženo na odpovídající delší období. V případě zvýšení členského poplatku se uhrazené období nezkracuje a cena se zvyšuje až při případné další úhradě členského poplatku. O případné změně členského poplatku budou Členové informováni nejpozději 14 dnů před změnou na Hlavní kontaktní e-mail.

3.7 Před ukončením Členství (uhrazeného období Členství) je Člen prostřednictvím své Hlavní kontaktní osoby upozorněn na blížíci se konec Členství. To je možné prodloužit formou Objednávky na prodloužení Členství, kterou učiní Člen v Členské sekci a provede její úhradu nejpozději do data splatnosti.

3.8 V případě včasného neprovedení Objednávky či její neúhrady včas může být omezen Členovi přístup do Členské sekce, popř. mu mohou být omezena některá či všechna čerpání výhod Členů Klubu.

 

IV. REGISTRACE NA AKCE POŘADANÉ PROVOZOVATELI KLUBU

4.1 Provozovatelé pořádají pro Členy i Nečleny různá setkání, školení, konference a jiné akce - tzn. Akce klubu.

4.2 Akce klubu mohou být kapacitně omezeny. V případě kapacitního omezení je možné se na Akci klubu registrovat jako Účastník pouze do naplnění kapacity. Po jejím naplnění je možné se registrovat jako náhradník, kterému je nabídnuta účast v případě, že se z Akce klubu někdo předem odhlásí.

4.3 Akce klubu mohou být pro Členy i Nečleny zdarma nebo mohou být zpoplatněny. V případě zpoplatnění je po registraci vystavena výzva k platbě, kterou je povinen Účastník uhradit do data splatnosti nebo dne konání Akce klub, podle toho co nastane dříve.

4.4 V případě neuhrazení vstupného zpolatněné Akce klubu v datu splatnosti je taková registrace Účastníka zrušena a místo přenecháno některému z náhradníků.

4.5 U akce je vždy uvedeno, zda je pouze pro Členy nebo i pro Nečleny. Dále pak cena pro Členy a v případě, že je i pro Nečleny, tak i cena pro Nečleny. 

4.6 Akce klubu jsou zveřejňovány na Webu.

4.7 Akce klubu mohou mít kapacitní omezení nejen celkové, ale také na jednotlivé Členy - např. pouze jeden Účastník za Člena. Pokud je omezen počet Účastníků na Člena a daná Akce klubu má možnost i registrace Nečlenů, je možné registrovat povolený počet Účastníků jako Účastníky za Člena a zbylé účastníky jako Nečleny.

4.8 Jednotlivé Akce klubu mohou být spolupořádány ve spolupráci s jinými subjekty.

4.9 Na jednotlivé Akce klubu se spouští možnost registrací v předem určený datum a čas. Do doby, než takový datum a čas nastanou, je u detailu Akce klubu na Webu uvedena informace, kdy možnost registrace začíná.

4.10 Po naplnění Akce klubu je možné se přihlásit pouze jako náhradník. Ten je na akci vpuštěn pokud se uvolní místo. 

 

V. POZVÁNKY DO KLUBU

5.1 Člen má právo pozvat své přátele do Klubu. Učiní tak prostřednictvím Referenčního odkazu.

5.2 V případě, že se některý uživatel sítě internet proklikne na Web prostřednictvím Referenčního odkazu Člena, je takovému Doporučenému uživateli zapsán soubor cookies, který označuje doporučení Člena. Trvanlivost souboru cookies je 30 dnů.

5.3 V případě, že se libovolný uživatel sítě internet proklikne přes Referenční odkaz více než jednoho Člena, obnoví se každým takovým klikem či navštívením URL adresy Referenčního odkazu soubor cookies a každým novým klikem či načtením Referenčního odkazu se přepíše doporučení Doporučeného uživatele tomu Členovi, jehož odkaz byl prokliknutý nebo načtený jako poslední. Tzn. že všechny předchozí prokliky se přepíší tím, který proběhl v čase nejpozději.

5.4 Provozovatel nebere odpovědnost za zakázané použítí souborů cookies v prohlížečích potenciálních Doporučených uživatelů ani za technickou chybu či vymazání souborů cookies takovými uživateli internetu.

5.5 V případě, že se Doporučený uživatel Registruje do Klubu, je do Klubu přijat, uhradí členský poplatek a stane se tak Členem Klubu, náleží Členovi, který nového Člena doporučil, odměna a to následujícím způsobem:

   5.5.1 Je-li doporučující Člen typu "E-shopař" dle článku 3.4.1 těchto Obchodních podmínek, získá 90 dnů Členství zdarma za každého Doporučeného uživatele, který se stal plnohodnotným Členem.

   5.5.2 Je-li doporučující Člen typu "Dodavatel" dle článku 3.4.2 těchto Obchodních podmínek, získá 30 dnů Členství zdarma za každého Doporučeného uživatele, který se stal plnohodnotným Členem.

5.6 Období zdarma dle oddílu 5.5 těchto Obchodních podmínek je Členům připsáno automaticky.

5.7 V případě, že se Doporučený uživatel stane Členem, získává slevu na první rok Členství a to následujícím způsobem:

   5.7.1 Jedná-li se o Člena typu "E-shopař" dle článku 3.4.1 těchto Obchodních podmínek, je mu členský poplatek pro první rok Členství snížen na 1 000 Kč bez DPH.

   5.7.2 Jedná-li se o Člena typu "Dodavatel" dle článku 3.4.2 těchto Obchodních podmínek, je mu členský poplatek pro první rok Členství snížen na 5 000 Kč bez DPH.

 

VI. UKONČENÍ ČLENSTVÍ

6.1 Členství Člena v Klubu může být ukončeno následujícími způsoby:

   6.1.1 Na vlastní žádost (popř. dohodou).

   6.1.2 Neprovedením Objednávky na prodloužení Členství nebo včasným neuhrazením Objednávky, respektive výzvy k platbě, která je při takové Objednávce vystavena.

   6.1.3 Vyloučením Člena Provozovatelem.

6.2 V případě ukončení Členství dle bodu 6.1.3 těchto Obchodních podmínek má Člen nárok na odvolání do 30 dnů a to přímo u Provozovatele. V případě odvolání bývalého Člena prověří Provozovatel jeho námitky a shledá-li je oprávněnými, může vzít své rozhodnutí zpět.

6.3 V případě ukončení Členství dle bodu 6.1.3 těchto Obchodních podmínek nemá bývalý Člen nárok na kompenzaci uhrazené částky za Členství - ta propadá jako pokuta a poplatek za ukončení Členství.

6.4 Ukončení Členství dle bodu 6.1.3 těchto Obchodních podmínek může být jednostranné ze strany Provozovatele a může být prodeveno bez udání důvodu a bez náhrady. 

6.5 Ukončením Členství zanikají bývalému Členovi nároky na využívání výhod nebo registrací na Akce klubu, které jsou blíže popsány v těchto Obchodních podmínkách.

 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Svou informační povinnost vůči Členům i běžným návštěvníkům Webu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Členů i Nečlenů pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Provozovatele plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na adrese https://www.eshopklub.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.

7.2 Společnosti jsou zpracovatelem osobních údajů registrovaným u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00061095 a 00073677.

 

VIII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1 Člen i Nečlen souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami či akcemi Klubu na elektronickou adresu Člena, resp. Nečlena, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu Člena, resp. Nečlena. Svou informační povinnost vůči Členům i Nečlenům ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Členů i Nečlenů pro účely zasílání obchodních sdělení plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na adrese https://www.eshopklub.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-a-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.

8.2 Členové i Nečlenové souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné provést plnění a závazky Provozovatele ze Smlouvy, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může Člen/Nečlen souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

IX. DORUČOVÁNÍ

9.1 Členům i Nečlenům může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího a obě smluvní strany se výslovně dohodli, že doručení na elektrocnickou adresu je považováno za dostatečné. Dále se výslovně dohodli, že elektronická zpráva je považována za přečtenou automaticky 72 hodin po jejím doručení do elektronické schránky protistrany.

9.2 Členové výslovně souhlasí s tím, že jako hlavní doručovací elektronické adresa bude sloužit Hlavní kontaktní e-mail.

9.3 Provozovatel prohlašuje, že jako hlavní doručovací elektronická adresa bude e-mailová adresa kalianko@eshopklub.cz

 

X. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

10.1 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

10.2 Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2018.

10.3 Ukončením této Smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

10.4 Tyto Obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém. Pro interpretaci těchto obchodních podmínek pro případ odlišnosti jazykových verzí jsou závazné podmínky české.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Závazky Společnosti vůči Členům stejně jako případné nároky Členů vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

11.2 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah oddílu III těchto podmínek, zejména cenu Členství. Dále si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek.

11.3 V případě změny obchodních podmínek je Provozovatel povinen takovou změnu oznámit Členům nejpozději 7 dnů před nabytím jejich platnosti.

11.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

11.5 Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

 

Vodňany, dne 1. prosince 2018