Informace o zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost OnCon s.r.o. a E-shopové vzdělávání s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně Členství v E-shop klubu (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

I. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost OnCon s.r.o., se sídlem Pražák 129, 389 01 Vodňany, identifikační číslo: 04142608, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24968 a E-shopové vzdělávání s.r.o., se sídlem Pražák 129, 389 01 Vodňany, IČ: 06188001, zapsána v obchodním rejstříku vedenám u Krajského soudu v Českých Budějovidích, oddíl C, vložka 26380 (dále jen „správce“ nebo "správci").

1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Pražák 129, 389 01 Vodňany, adresa elektronické pošty kalianko@eshopklub.cz, telefon 606 353 218.

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1 splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2 splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

V. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem E-shop klubu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:

5.2 Provozovatel prodejního a fakturačního systému – spol. Redbit s.r.o. (ič: 24197190)

5.3 Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.4 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.